دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : داریوش   کریمی

پست الکترونیکی : d-karimi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم و حقوق سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روابط بین الملل- حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق منابع طبیعی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پوترا- مالزی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع همکاری : نیمه وقت

داریوش کریمی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^